สรุปผลการสำรวจการใช้งานบัตรสมาชิกที่ได้สำรวจผ่านทางเว็บไซต์ http://longdo.com/ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 2,069 คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้